SLOVNÍK POJMŮ


Hlavní pojmy v éterice (z knihy M.Setoxe Éterika, str. 9-13)


Akaši - Kosmický archiv

Animální magnetismus - Zavedený Mesmerem. Ruce jsou schopny nahradit působení magnetů

Astrální tělo - Též nevědomí. Je to stopa našeho hmotného těla v astrálním světě

Astrální zóny - Jsou to zóny generované astrálními objekty

Astrální prostor - Prostoročas, kde přebývají astrální objekty

Astrologie - Vliv kosmu na člověka (objektu)

Atraktor - Objekt, který určuje v okolní hmotě deterministický chaos

Aura - Zóna kolem každého hmotného objektu našeho světa

Bioprocesy ódické - Vznik a ovlivňování bioprocesů v zónách

Církev - Lidská organizace realizující kontakt mezi lidmi a Bohem

Deformace ódem - Výkonní sensibilové jsou schopni deformovat hmotné objekty

Dimenze existenční - Soubor čísel (souřadnic), popisující úplně existenci jakékoliv materie

Duchové - Nehmotné objekty reagující na materiální signály a schopné ovlivňovat hmotu

Důkaz - Dokázaný poznatek je neustále potvrzován zkušenostmi a zapadá do příslušné řečové hry daného bádání

Duše - Část Boha v nás, obsahující mimo jiné naše astrální tělo (nevědomí)

Energie - Je to celkové množství vnitřních pohybů materie objektu a možných vnějších pohybů vzhledem k okolí objektu.

Ezoterika - Soubor poznatků souvisejících se skrytými ději částečně se odehrávajících v paralelním světě

Éter - Materie vytvářející a řídící kosmos, která je v silovém doteku s naším hmotným světem

Éterika - Nauka zabývající se studiem éteru a jeho projevů

Éterický signál - Přenos informace, energie, materie, myšlenky, vitality atd. časoprostorem

Éterické záření - Éter šířící se časoprostorem, často ve formě paprsku, vyjádřený kvantitativně v Pí jednotkách ódického výkonu

Fluod - Materie astrálních těl

Fluodické záření - Vyzařování z astrálních objektů

Fraktál - Hmotný útvar jevící samosymetrii

Geopatogenní body - Místa na zemském povrchu, kde vyzařuje negativní ód

Geopatogenní zóny - Prostor, kde negativně působí ód na vitalitu člověka

Hartmanovy pásy - Pravidelná síť pásů ódických zón přenášející ódickou energii

Hmota - Materie našeho světa,/která je neprostupná, podléhá gravitaci a má setrvačnost

Homeopatie - Informační technika k ovládání hmoty ódem s vloženou informací

Homeopatický přípravek - Hmota obsahující ve své struktuře informaci schopnou ovlivnit další hmotný objekt

Chaos - Obvyklý místní stav v našem vesmíru. V éterice uvažujeme jen o deterministickém chaosu, který je určen svým atraktorem

Informace - Pohyb materie, který je schopen změnit pohyb jiné materie

Informace akční - Informace realizovaná energií příjemce informace

Inteligence kosmická - Databáze informací uložená v kosmu v jeho různých dimenzích

Inteligence těla - Databáze informací uložená v těle, jež sama řídí některé procesy těla

Inverze ódické polarity - Změna polarity ódu při průchodu hmotou překážky

Jasnovidectví - Schopnost sensibila detekovat věci a události nedostupné hmotným smyslům

Kosmický archiv - Kosmický záznam každé události proběhlé v kosmu

L dráty - Dvosice virgulí ve tvaru písmene "L", současně držených každá jednou rukou

Magnetizérství - Činnost sensibilů-léčitelů působením na auru jiných osob

Materie - Hmota, která není z našeho prostoročasu

Mentální dotazy - Získávání informací přes nevědomí z kosmického archivu

Mentální radiestézie - Zjišťování skutečností o zónách získáváním informací z kosmického archívu

Mentální zonální kalibrátor - Grafika, z které je možné pomocí mentálního dotazu zjistit pozitivní a negativní ovlivnění zkoumaného objektu

Metafyzika - Přírodní věda, zabývající se zákonitostmi nepřístupnými smyslům

Mimozemšťan - Inteligentní kosmický organismus schopný komunikace s námi

Morfická rezonance - Přenos informace z jednoho hmotného objektu na druhý, který je podobný prvému geometricky i dynamicky

Morfické pole - Časoprostor, kde nastává morfická rezonance

Nevědomí - Část lidské bytosti schopná mimo-smyslově komunikovat s kosmem (též astrální tělo)

Non-verbální styk - Informační spojení realizované beze slov mezi inteligentními bytostmi, je vytvářen pojmy vytvořenými ve vědomí

Ód - Lokalizovaný stav éteru

Ódoakumulátor - Hmotný objekt schopný akumulovat ve svém vnitřku ód

Ódogenerátor - Hmotný objekt schopný generovat ódický tok (záření)

Ódomagnetismus - Uspořádanost ódu obdobná magnetickému uspořádání

Ódická polarita - Silové póly ódických zón: mužský pól M (Yang) a ženský pól F (Yin)

Ódické pnutí - Silové pole mezi opačnými ódickými polaritami

Ódický tok - Proud ódické pseudotekutiny v objektu vyvolaný ódickým pnutím

Odom - Jednotka velikosti odomomentu v ódických zónách

Ódometr - Zařízení na měření velikosti ódických zón

Ódomoment - Síla ódické zóny vzhledem k jiným zónám

Ódomagnetická kapalina - Model ódu jako analogie technických magnetických kapalin

Ódická zóna - Prostor, kde silově působí aktivovaný éter-ód-skrze svou polaritu

Paměť - Schopnost organismu zachovat si informace o minulých dějích

Paralelní prostory Světy mimo náš časoprostor

Pendl - Kyvadlo používané sensibily v éterice

Planetární zóny - Ódické zóny rozmístěné nad zemským povrchem

Paranormální jevy - Jevy, které vytváří řadu poznatků, nevysvětlitelných dosud akademickou vědou

Podvědomí - Část bytosti, v níž se nacházejí paměťové informace z minula

Pohyb - Podmínka existence materie. Suma pohybů vytváří její energii

Pořádek - Pravidelné uspořádání hmoty v prostoru, případně i v čase

Poltergeist - Duch, který se chová hlučně. Kosmický organismus nižší inteligence

Postmodernismus - Podstatu světa je možné vykládat pomocí různých řečových her

Poznatek - Opakující se badatelský výsledek zjištěný za stejných podmínek

Pravda - Poznatek zapadající do řečové hry příslušného badatelského směru

Prostoročas - Pozadí pohybů v našem vesmíru

Proutkařství - Činnost sensibilů používajících proutkařských nástrojů při studiu ódických zón

PSI jevy - Jevy vnímané sensibily mimosmyslově

Psychoenergetika
- Část ezoteriky, kde působí mentální energie sensibilů

Psychotronika - Část ezoteriky vysvětlující paranormální jevy hmotnými mikroprocesy

Pyramida - Známý a užívaný tvarový zářič s výhodnými zónami

Radionika - Zabývá se přenosem informace pomocí morfické rezonance

Rušiče zón - Odické generátory vytvářející pozitivní zóny rušící zóny negativní

Řečová hra - V postmodernismu soustava pojmů a vztahů vysvětlujících vesmír v daném oboru. Existuje mnoho řečových her: vědeckých, náboženských, pseudovědeckých, uměleckých atd.

Siderické kyvadlo - viz Pendl

Symboly - Plošné či prostorové tvary vyzařující komplexní ódickou či astrální informaci

Symetrie - Množství nerozpoznatelných poloh daného objektu

Torzní pole - Výklad struktury světa statický a dynamickým zkrutem časoprostoru

Transcendentní jev - Proces odehrávající se v paralelním světě, mající vliv na hmotu našeho světa

Tunelování ódu - Zachování polarity ódu při jeho průchodu hmotnou překážkou

Turbulence - Chaotický kruhový pohyb (víření) spojený s pohybem translačním

Věda - Lidská činnost vysvětlující metodicky náš svět pomocí smyslových vjemů opřených o paměť

Vědomí - Část lidské bytosti, kde probíhají interakce mezi neurony mozku podle programů daných existencí bytosti. Vědomí může tyto interakce ovládat.

Virgule - Nástroj senzibila k detekci ódických zón držený obouruč v mírném předpětí

Vířivost zóny - Vniřní pohyblivost strukturních elementů zóny

Vitalita - Schopnost objektu reagovat na vnější signály při zachování své funkčnosti

Vlna - Pravidelný pohyb hmoty (materie) v daném prostoročase. Je charakterizována vlnovou délkou a frekvencí vlny

Vodní záření - Ódická zóna generovaná třením vody o překážky, obvykle vycházející z podzemí

Yin, Yang - Starodávné ódické póly

Záření - To^c hmoty (materie) šířící se prostorem

Zdraví - Stav bytosti umožňující všechny její fyziologické funkce

Zemní záření - Ódická zóna generovaná v podzemí při vzájemném tření hornin

Zóna - Část prostoru, kde působí ód na hmotu svým deterministickým chaosem
.:: © Centrum paranormálních jevů 2020 ::.